• កាដូពិសេសឈ្នះទូរសព្ទ iPhone Xs Max រៀងរាល់ថ្ងៃ  ច្រើនទៀត • បន្ថែមទឹកប្រាក់120%សំរាប់សមាជិកថ្មី  សូមរីករាយជាមួយការផ្ដល់ជូន ១២០% ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍ ដែលទទួលបានរហូតដល់ ១២០ដុល្លារ!

  ច្រើនទៀត • ប្រាក់បន្ថែមដ៏អស្ចារ្យសំរាប់សមាជិកថ្មី រហូតដល់ 888 ដុល្លារ  សូមរីករាយជាមួយការផ្ដល់ជូន ២០% ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍ ដែលទទួលបានរហូតដល់ 888ដុល្លារ!

  ច្រើនទៀត • ទឹកប្រាក់ត្រលប់វិញ 50% រៀងរាល់ថ្ងៃ  ច្រើនទៀត • ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដាក់ប្រាក់ម្ដងទៀតបន្ថែម 5% រហូតដល់ 50ដុល្លារ  ដាក់ប្រាក់ចាប់ពី ២៥ដុល្លារឡើងទៅ លោកអ្នកនឹងទទួលបាន ៥% រហូតដល់ ៥០ដុល្លាររៀងរាលថ្ងៃព្រហស្បតិ

  ច្រើនទៀត • La Liga ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ១០០% រៀងរាល់សប្ដាហ៍  រីករាយជាមួយការភ្នាល់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌឡាលីហ្គា ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ១០០% រៀងរាល់សប

  ច្រើនទៀត • ទទួលបាន 30ដុល្លារ សំរាប់ជើងឯកប៉ាការ៉ាត់!!!  ក្លាយជាជើងឯកបាការ៉ាត់ និងទទួលយកការផ្ដល់ជូនរហូតដល់ ៣០ដុល្លារ!

  ច្រើនទៀត • គីណូ: ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញដ៍អស្ចារ្យ 0.8% ប្រចាំសប្តាហ៍  បង្កើនទំហំភ្នាល់វិលជុំរបស់លោកអ្នក ដើម្បីទទួលបានប្រាក់បង្វិលជូនវិញកាន់តែច្រើន!

  ច្រើនទៀត • កាស៊ីណូ: ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញដ៍អស្ចារ្យ 0.7% ប្រចាំសប្តាហ៍  បង្កើនទំហំភ្នាល់វិលជុំរបស់លោកអ្នក ដើម្បីទទួលបានប្រាក់បង្វិលជូនវិញកាន់តែច្រើន!

  ច្រើនទៀត • កីឡា: ផ្តល់ជូនទឹកប្រាក់បង្វិលទៅវិញ 0.3% រៀងរាល់សប្តាហ៍  បង្កើនទំហំភ្នាល់វិលជុំរបស់លោកអ្នក ដើម្បីទទួលបានប្រាក់បង្វិលជូនវិញកាន់តែច្រើន!

  ច្រើនទៀត • បន្ថែមទឹកប្រាក់ 0.25% សំរាប់ការណែនាំមិត្តភក្ត័ចូលរួមជាមួយ AFBCASH  ចូលរួមជាភ្នាក់ងាររបស់យើងឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម!

  ច្រើនទៀត


ផលិតផល AFBCASH

ព័ត៌មាន AFBCASH

ព័ត៌មាននៃ ការភ្នាល់

ការិយាល័យព័ត៌មាន

©2019 AFBCASH. All rights reserved. Powered by khmergaming Ltd.